EN
Komplexní rehabilitace
Fyzioterapie
Akupunktura
Příjemné prostředí
Příjemné prostředí

Zpracování osobních údajů

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen OOÚ) se rozumí:

Společnost – Monada, spol. s r. o. Klinika komplexní rehabilitace se sídlem: Studánková 450, 14900 Praha 4 Újezd u Průhonic, IČ: 45317518, spisová značka C 7730, vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: klinika@monada.cz, tel. +420 272 940 401, +420 736 750 927, ID datové schránky: 6i9nfby.

Subjekt – fyzická osoba, která vstupuje či je ve vztahu se Společností a poskytuje Společnosti své osobní údaje.

Služba – realizace odborného kurzu, semináře

Tyto Zásady pro OOÚ může Společnost změnit či doplnit. O každé takové změně Společnost Subjekt e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Subjekt se změnou souhlasit, má právo se odvolat zasláním požadavku e-mailem Společnosti gdpr@monada.cz. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak Společnost nakládá s osobními údaji fyzických osob při dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“).

Správce, zpracovatel a pověřenec osobních údajů

Společnost je správcem, částečně i zpracovatelem osobních údajů. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od Subjektů. Osobní údaje Společnost zpracovává v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou se Subjektem sjednává. Společnost získané osobní údaje zpracovává transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.

Kontaktní adresa pověřence pro OOÚ:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Monada, spol. sr. o., Střelničná 1861/8a, Praha 8 Kobylisy,
telefon: +420 272 941 280, email: gdpr@monada.cz,
ID datové schránky: 6i9nfby.
5. Společnost zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
Identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození
Kontaktní údaje: adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo,
Fakturační údaje: adresa zaměstnavatele, fakturační údaje (IČ a DIČ).

Výše uvedené osobní údaje subjektu těchto zásad Společnost zpracovává:

  • za účelem další komunikace mezi Subjektem a Společností
  • za účelem vystavení Potvrzení o účasti na odborném kurzu, semináři, školicí akci garantované profesními organizacemi (UNIFY ČR, ČLK ČR, ČAS ČR)
  • za účelem vystavení daňových a fakturačních dokladů
  • za účelem užitím adresy elektronické pošty uvedené ve formuláři přihlášky k zasílání nepravidelných informací pouze o odborných kurzech, seminářích, školicích akcích pořádaných Společností.Pokud osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítne Subjekt sdělit, Společnost nemůže poskytnout příslušnou službu
  • či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebuje.

Příjemci osobních údajů

Pro zajištění garance odborného kurzu profesními organizacemi v plném a platném rozsahu jsou osobní údaje – identifikační údaje předávány profesní organizaci UNIFY ČR. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu Subjektu či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána Společnost.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Společnost uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje dle zákonných lhůt, které Společnosti ukládají právní předpisy. Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje Společnost nedrží déle, než je oprávněna. Po ztrátě zákonného důvodu Společnost provádí výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovává Společnost se souhlasem Subjektu, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

Odvolání souhlasu, práva subjektu údajů

Subjekt může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zaslání požadavku na adresu sídla Společnosti. Subjekt má právo na přístup k Vašim osobním údajům u společnosti, které zpracováváme a informacím o jejich zpracování.

Subjekt má právo na opravu osobních údajů, právo za omezení zpracování, přenositelnost vybraných údajů nebo výmaz v případě, že není nutné je nadále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb.

Subjekt bere na vědomí, že má plnou zodpovědnost za správnost údajů, které poskytl Společnosti. Subjekt potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě nebo, že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Subjekt se zavazuje vždy vyrozumět Společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Společnosti nebo i bez žádosti.

Svá práva a požadavky uplatňuje u pověřence pro OOÚ písemně na adresu sídla Společnosti či emailem na adresu gdpr@monada.cz. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků či podnětů, má subjekt právo podat stížnost Úřadu pro OOÚ.

Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření Společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR. V případě, že se Společnost dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Subjekt upozorní.