NABÍDKA KURZŮ

 

KOMPLEXNÍ TERAPIE BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNEVNÍHO PLETENCE

Víkendový kurz je vypsán pro lékaře všeobecného lékařství, oboru FLR, neurology, ortopedy a zejména pro fyzioterapeuty (SŠ, VOŠ a VŠ). Bolesti bederní páteře patří k nejčastějším potížím, které přivádějí pacienta k lékaři. Jde o symptom, který může mít řadu příčin a celý komplex příznaků. Nejčastěji se jedná o bolestivé stavy, jejichž příčinou jsou funkční poruchy pohybového systému, případně strukturální změny obratlů nebo meziobratlových plotének. Může se jednat i o bolesti přenesené z viscerálních orgánů. Zásadní význam má v těchto případech řádná diferenciální diagnostika bederní páteře, kyčelních kloubů a sakroiliakálního skloubení. Cílem kurzu je shrnutí funkčně anatomických a kineziologických poznatků, poskytnutí základních informací o možnostech, indikacích a typech terapie a možných operačních výkonů. Bude pojednáno rovněž o možnostech alternativní terapie.

Cílem praktické části je vyhodnocení kineziologické analýzy pro vyhledání primární a sekundární příčiny daného stavu s následnou stabilizací osového orgánu na základě ontogenetického vývoje. Oslovení jednotlivých segmentů páteře pomocí mobilizačních technik, použití globálních a místníchpřístupů pro aktivaci stabilizačního systému.

AKUPRESURA V SYSTÉMU CELOTĚLOVÉ AKUPUNKTURY I.
Kurz  je určen pro střední zdravotnické pracovníky, fyzioterapeuty, zdravotní a dětské sestry, studenty lékařských fakult, maséry, nezdravotnický personál.Cílem kurzu je naučit posluchače základům akupresury, první pomoci při náhlých stavech bolesti nebo lehkých onemocněních funkčního rázu. Absolvent kurzu bude ovládat základní schéma drah a bodů a stane se tak účinným pomocníkem v ordinaci lékaře akupunkturisty, bude schopen používat techniky akupresury v praxi u geriatrických i dětských pacientů, v domácí ošetřovatelské praxi i v rehabilitační praxi.

AKUPRESURA V SYSTÉMU CELOTĚLOVÉ AKUPUNKTURY II. 

Akupunkturní body nebyly stvořeny proto, aby se do nich vpichovaly jehly. Tyto body byly stvořeny, vyvinuly se a jsou, protože mají svou funkci, mají svůj význam.  Domníváme se, že prostřednictvím akupunkturních bodů komunikuje vnitřní prostředí živých organismů s vnějším prostředím. Reaguje tak, aby zachovalo svou rovnováhu a existenci vyjádřenou právě principem jin a jang. Na klinice Monada má akupunktura své pevné místo a stejně tak i její používání ve formě akupresury.   Je užívána jako podpora a doplněk striktní univerzitní medicíny a fyzioterapie.
Akupresura v systému celotělové akupunktury II.  je navazující kurz na základní kurz akupresury.
Kurz je tématicky  věnován mikrosystémům ucha a nohy. Je obohacen o praktické techniky – moxování, baňkování a vyšetření stavu meridiánů.
Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Akupresura v systému celotělové akupunktury.

KOMPLEXNÍ TERAPIE RAMENE

Komplexní terapie ramene – víkendový kurz je určen lékařům všeobecného lékařství, oboru FLR, neurology, ortopedy a dále pro fyzioterapeuty (SZP a VŠ).  Oblast pletence ramenního je častou příčinou stížností pacienta. Příčinou může být celá škála funkčních poruch nejen v oblasti ramene samotného, ale často v jiných částech horní končetiny či v různých částech páteře. Do ramene se mohou rovněž  promítat potíže některých vnitřních orgánů v podobě tzv. Viscerovertebrálních vztahů. Cílem kurzu je poskytnout komplexní informaci o anatomii, funkci a léčení  ramene z pohledu fyzioterapie, ortopedie, psychologie i alternativní medicíny.

KOMPLEXNÍ TERAPIE KRČNÍ PÁTEŘE

Víkendový kurz je vypsán pro lékaře (všeobecného směru, neurologie, ortopedie, rehabilitace) a fyzioterapeuty SŠ, bakaláře i magistry. Oblast krční páteře je zdrojem četných a  rozmanitých potíží. Zejména bolesti šířící se do hlavy a horních končetin.  Postižení krční páteře mohou často imitovat intrakraniální onemocnění a naopak mohou být závažná onemocnění CNS mylně pokládána za vertebrogenní. Porucha  funkce v oblasti v oblasti krční páteře, vzhledem k umístění tonických šíjových reflexů s vlivem na veškeré posturální svalstvo, ovlivňuje tak nejen pohyb, koordinaci, posturu, ale i vegetativní projev celého člověka. V praktické části přikládáme důležitost stimulaci klíčových kloubů a postavení akrálních částí. Budou provedeny ukázky terapie pomocí technik na neurofyziologickém podkladě, možnosti mobilizace v oblasti krční páteře a hlavových kloubů. Cílem kurzu je poskytnout ucelené informace o anatomii, funkčních poruchách krční páteře, o neurologické problematice, dále o možnostech léčby medikamentózní, fyzikální, chirurgické i alternativní akupresurou a akupunkturou. Význam postavení krční páteře v celém životě a v pohybových aktivitách.

Pro zájemce o prohloubení této problematiky můžeme doporučit další kurz Orofaciální oblast v komplexní terapii.

TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH PÁNEVNÍHO DNA, INKONTINENCE, KOSTRČOVÝ SYNDROM, BOLESTIVÉ STAVY V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU

Tento kurz patří k tradičním kurzům kliniky Monada, který přednášel prim MUDr. Jiří Marek. Jako jeho žáci a spolupracovníci, kteří s touto problematikou dlouhodobě pracují, chceme představit komplexní přístup k diagnostice a terapii poruch pánevního dna. Jedním z přednášejících  je zkušený pražský lékař – gynekolog MUDr. Lukáš Horčička, jednatele NZZ Gona a.s Praze,  který se věnuje poskytováním péče v oboru gynekologie, porodnictví, urogynekologie a sexuologie žen i mužů.
Celý kurz je doplněn přednáškou psychologa řešící psychologické aspekty neplodnosti, inkontinence a bolestí v pánevní oblasti.
Zvláštní pozornost je věnovaná akupresuře zaměřené na okolí pánve a na dráhu početí.

Víkendový kurz je vypsán zejména pro fyzioterapeuty (SŠ, VOŠ a VŠ).

Poruchy pánevního dna se v klinické praxi manifestují nejčastěji jako bolesti zad, hlavy, menstruační bolesti, funkční sterilita. Všechny tyto příznaky se mohou projevit v zátěžovém období, kterým je těhotenství a doba po porodu. V terapii těchto poruch nazíráme na pánevní dno jako na jedno z klíčových míst osového orgánu, které je vedle podpůrné a nosné funkce orgánů malé pánve i součástí ISSP v posturálních a lokomočních aktivitách, ovlivňuje stabilitu těla a účastní se dechové mechaniky. Budete seznámeni s tříetážovým cvičením zaměřeným na řešení dysfunkce v oblasti pánevního dna a mobilizaci kostrče per rectum.

VLIV PORUCH KLOUBŮ DOLNÍCH KONČETIN NA STABILIZAČNÍ FUNKCI TRUPU

Cílem víkendového kurzu je vytvořit koordinaci – svalovou souhru a zajistit stabilizační funkci mezi kyčelním, kolenním a hlezenním kloubem.  Posturální funkce zajišťuje dynamiku, předchází a doprovází  pohyb za použití  dýchacích svalů hlavně bránice. Při nesprávném nastavení kloubu a dlouhodobém zatížení vzniká nestabilita a později i strukturální porucha z důvodu nezajištění kvality pohybu. Při koordinaci hraje hlavní roli správné načasování tzv. timing.  Našim úkolem je zajistit pohybovou funkci v kloubu, zajistit centrovanou pozici při optimálním zatížení jak v dynamickém tak i při statickém zatížení pomocí posturální stabilizace a senzomotorické stimulace. Víkendový kurz je vypsán zejména pro fyzioterapeuty (SŠ, VOŠ a VŠ).

FYZIOTERAPIE U DĚTÍ

Víkendový kurz je vypsán zejména pro fyzioterapeuty (SZP a VŠ), dále RFM lékaře a pediatry. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hodnocením držení těla u dětí od 2 do 15 let vzhledem k jejich psychomotorickému vývoji. V kurzu se zabýváme nejen posturou dítěte, ale zvláště jeho koordinačními dovednostmi. Dále také jeho smyslovým vnímáním a  jeho odrazem v pohybovém chování dítěte. Důraz bude tedy kladen na diagnostiku a klinické rozlišení etiologie odchylek držení těla a možné korekce u skolióz. Součástí kurzu bude také terapeutická část, kde budou ukázány možné terapeutické postupy při práci s dětmi. Jeden blok budu věnován dětským chodidlům a kotníkům Zmíněny budou nejčastější odchylky, vrozené vývojové vady a otázka pasivní korekce (stélky, pevná obuv, tejpování).

Pro zájemce o prohloubení znalostí této problematiky vzhledem k dalším specifikacím skolióz můžeme doporučit další kurz Orofaciální oblast v komplexní terapii.

OROFACIÁLNÍ OBLAST V KOMPLEXNÍ TERAPII

Víkendový kurz je vypsán pro lékaře (všeobecného směru, neurologie, rehabilitace) a fyzioterapeuty SŠ, bakaláře i magistry. Orofaciální oblast je v terapii opomíjená. V komplexním přístupu k terapii bychom ji neměli vynechávat. Potíže vycházející zejména k krční oblasti, ramenních pletenců a celých horních končetin se do této oblasti často řetězí. Poruchy se mohou řetězit i obráceně. Porucha funkce v orofaciální oblasti má dopad jak posturální, tak se neodmyslitelně odráží v psychice i sociální sféře. V praktické části se budeme věnovat ošetření oblasti jako takové, ale také jejímu využití k terapii vzdálených segmentů. Podrobně se soustředíme na problematiku temporomandibulárního skloubení (ošetření měkkých tkání, mobilizace, cvičení). Další blok se bude detailněji zabývat očima, využitím pohledu a zvláště izolovaného pohybu očí v komplexní terapii.

Kurz můžeme pokládat za nástavbový pro kurzy Komplexní terapie krční páteře a Fyzioterapie u dětí 2-15 let. Samozřejmě je možné ho absolvovat i samostatně.