KLINIKA

 

Klinika byla založena v roce 1992 jako jedno z prvních soukromých zdravotnických zařízení v České republice. Je vybudována na základech celostní medicíny, jak ukazuje znak harmonie v logu firmy. Je to právě holistický (celostní) přístup, který zdůrazňuje nutnost pohledu na celého člověka – více než na isolovanou funkci jeho orgánů jde o pohled na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, v němž se člověk pohybuje. Je kladen důraz na zajištění kompletní péče o nemocného a na to, že celek má vždy přednost nad jednotlivým dílem a komplexní pohled na nemocného je třeba upřednostňovat před pohledy dílčími . Jedině v systematicky budovaném vztahu s nemocným se vytváří atmosféra důvěry a spolupráce, která pak umožní i efektivnější diagnostiku a léčbu.

Klinika spojuje klasickou evropskou lékařskou rehabilitaci s ověřenými metodami přírodní medicíny.

O pacienty pečuje tým lékařů z oboru rehabilitace, neurologie, neurochirurgie a psychologie, odborných fyzioterapeutů s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním a zdravotní sestry. Klinika spolupracuje s odbornými pracovišti nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,  Ústřední Vojenské nemocnice a Dětské kliniky Pod Karlovem.

Vysoká úroveň péče je zajištěna systematickým vzděláváním pracovníků kliniky. Pracovníci jsou autory mnoha odborných publikací, aktivně se účastní výukové činnosti při inovačních kurzech, které klinika pořádá. Kurzy jsou akreditované Ministerstvem Zdravotnictví a Unií fyzioterapeutů  ČR. Klinika pořádá také odborné semináře v rámci celoživitního doškolování lékařů pod hlavičkou České lékařské komory.

Klinika spolupracuje s neziskovými organizacemi – Bílý kruh bezpečí, Unie Roska Praha a Drop In o.p.s., dále s centry pro rodinu, pro péči o matku a dítě, se sportovními kluby, s mateřskými školami v Praze a okolí.

Pro zaměstnavatele klinika poskytuje preventivní a léčebně diagnostickou péči.

Od roku 1995 je klinickým pracovištěm výuky bakalářského a magisterského studia fyzioterapie na FTVS UK a 2. a 3. LF UK.

Od roku 2007 je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky.

MUDr. Jiří Marek – zakladatel kliniky a soukromé léčebné rehabilitace v Československé a České republice.

MUDr. Jiří Marek byl jedním z nejzkušenějších českých odborníků v oboru rehabilitace. Studoval a pracoval ve Francii, Číně, Německu, Rusku, Lotyšsku, Koreji a Vietnamu. Získal pět atestací a byl členem mnoha odborných společností. Přednášel a publikoval v České republice i v zahraničí. Jeho odborná publikační činnost se soustředila na obory fyzioterapie a akupunktury. Vyučoval na Katedře fyzioterapie Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu. Mnoho let působil jako sportovní lékař československé reprezentace ženských basketbalových nadějí. Do roku 1992 pracoval jako přednosta rehabilitace v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích. Studium západní i orientální medicíny dovedla MUDr. Marka k celostnímu pohledu na pacienta. Naučil své žáky a následovníky, že potíže pacienta souvisí vždy se souhrnem různých vlivů a podnětů a jako takové se musí rovněž komplexně odstraňovat. Do praxe zavedl léčbu tělesné i psychické složky pacientových obtíží.

Jeho bohaté domácí i zahraniční zkušenosti jej dovedly k poznání organizačních i odborných nedostatků veřejného zdravotnictví. Založením vlastní soukromé kliniky v roce 1992 se pokusil vytvořit optimální model všestranné péče o pacienta alespoň na tom malém ostrůvku, kam působnost kliniky dosahuje. Jeho profesní následovníci jsou si velmi dobře vědomi, že v tak humánní oblasti, jakou by zdravotnictví bezesporu mělo být, je pacient vždy na prvním místě. Po jeho náhlém úmrtí v roce 2002 klinika pokračuje v činnosti v jeho pojetí pod odborným vedením jeho nejlepší žákyně – dcery Dr. Kateřiny Markové.